top of page

Projekt "Dzienny Dom Opieki Medycznej Maja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej Maja”; realizowany w okresie od 01.07.2016 – 31.06.2018 r. przez Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu: 999 417,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 84,28%.

Celem projektu jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z terenu powiatu wodzisławskiego i miast ościennych (do 15 km) poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej Maja do dnia 30.06 2018r.

Dla pacjentów DDOM Maja, w warunkach zbliżonych do domowych, nieodpłatnie udzielane będą świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz działania związane z kontynuacją leczenia działania edukacyjne (zgodnie ze standardem DDOM określonym przez MZ). Dodatkowo pacjentom  zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe i w razie potrzeby bezpłatny transport do i z DDOM Maja.

W ramach funkcjonowania DDOM Maja udzielane będzie także wsparcie edukacyjne, którego celem będzie przygotowanie pacjenta i jego rodziny/opiekunów do życia z niepełnosprawnością i do samoopieki.

Planowane efekty realizacji projektu to:

Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej Maja zapewniającego funkcjonowanie 14 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach których, w okresie od 01.08 2016 r. do 31.06.2018 r. bezpłatnym wsparciem projektowym zostanie objętych co najmniej 77 osób (44 kobiety i 33 mężczyzn) niesamodzielnych – pacjentów DDOM Maja.

Zapewnienie dla członków rodzin i opiekunów pacjenta DDOM Maja wsparcia w postaci działań edukacyjnych (doradztwo, konsultacje, instruktaże) przygotowujących ich do opieki nad osobą niesamodzielną.

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach DDOM

 

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku realizacja projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej Maja" z dniem 30.06.2018 r. dobiegnie końca w związku z czym, zakończy się możliwość finansowania ze środków projektu pobytu podopiecznych w DDOM Maja.

 

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały osiągnięte - do dnia 12.06.2018 r. w ramach Projektu kompleksowym i całkowicie bezpłatnym wsparciem udało się nam objąć aż 161 osób w tym 92 osoby niesamodzielne/podopieczni DDOM (w tym 60 kobiet i 32 mężczyzn) i 70 opiekunów (w tym 42 kobiety i 28 mężczyzn).

 

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i co najmniej do 30.06.2021 r., w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy
z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.07.2018 r usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

 

W związku z faktem, iż w okresie trwałości tj. od dnia 01.07.2018 do 30.06.2021 zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach kończącego się Projektu (szczegóły wsparcia w zakładce „DDOM MAJA”) to koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające
z Projektu bez dodawania zysku dla Śląskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. za świadczenie tej usługi.

Wg. danych projektowych i przy założeniu świadczenia pełnego zakresu usług wynikającego ze standardu DDOM określonego przez Ministerstwo Zdrowia i przy założeniu pełnego obłożenia 14 miejsc opieki, miesięczny koszt pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej Maja 1 podopiecznego to kwota ok. 3 964 zł.

Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM.

 

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 729 88 58 (wew. 6).

Miło nam Państwa poinformować, że Śląskie Centrum Medyczne znalazło się w gronie 54. podmiotów wybranych w konkursie Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej Maja” (o numerze POWR.05.02.00-00-0044/15) realizowany w okresie od 01.07.2016 – 31.06.2018 r. przez Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. daje nam możliwość objęcia kompleksowym i całkowicie bezpłatnym wsparciem 77 osób niesamodzielnych.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco,

a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

Kogo możemy objąć bezpłatnym wsparciem?:

Bezpłatnym wsparciem projektowym zostanie objętych 77 osób (44 kobiety i 33 mężczyzn) niesamodzielnych z czego co najmniej 60 pacjentów w wieku powyżej 65 lat i co najmniej 8 osób niepełnosprawnych.

Są to osoby, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 

- które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów ( kryterium weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego – załącznik nr 2;

- osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego;

- osoby pochodzące z całego powiatu wodzisławskiego i miast ościennych (do 15 km od siedziby DDOM tj Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Racibórz);

Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączeni są:

- pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych

- osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Co trzeba zrobić by otrzymać bezpłatne wsparcie?

 

1.       Spełniać powyżej określone kryteria przyjęcia;

2.       Złożyć do biura DDOM Maja  skierowanie (wraz z wypisem ze szpitala)  oraz kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu na odpowiednim druku a także deklarację uczestnictwa w projekcie (wzory wszystkich trzech wymaganych dokumentów  dostępne są poniżej).

 

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń

 

Jakie wsparcie można uzyskać?

 

- Od 01.08.2016 do 30.06 2018 r., w każdy dzień roboczy w godzinach od 7 – 17 dla  pacjentów DDOM Maja udzielane będą  nieodpłatne świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne, działania związane z kontynuacją leczenia a także działania edukacyjne (zgodnie ze standardem DDOM określonym przez MZ) w tym m.in.:
- opieka pielęgniarska nad pacjentami DDOM Maja, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
- usprawnianie ruchowe;
- stymulacja procesów poznawczych;
- terapia zajęciowa;
- przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne);
- zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich ;

Dodatkowo naszym pacjentom nieodpłatnie zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie.

Ponadto, żeby w jak największym stopniu przygotować pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, a także przygotować rodziny/opiekunów pacjenta do opieki nad pacjentem w ramach DDOM Maja prowadzone będą różnorodne działania edukacyjne (doradczo/konsultacyjno/instruktażowe) kierowane do pacjentów i ich rodzin/opiekunów.

Dla każdego pacjenta- świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół terapeutyczny DDOM Maja.
Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez zespół terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta (od 30 do 120 dni roboczych);

Jaki jest cel udzielania wsparcia?

Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia i usamodzielnienie osób zależnych, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjentów i ich rodzin do życia z niepełnosprawnością i do samoopieki, a także wsparcie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z terenu powiatu wodzisławskiego i miast ościennych.

Kto za to wszystko zapłaci?

Uruchomienie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej Maja w okresie do 30 czerwca 2018 roku, a także udzielanie Pacjentom wszystkich powyżej wskazanych świadczeń finansowane jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej  i wkładu własnego Śląskiego Centrum Medycznego Sp z o.o..

Gdzie można uzyskać informacje na temat wsparcia?

Wszelkie informacje na temat wsparcia dostępne są: - na stronie internetowej: www.scm24.pl w zakładce DDOM Maja;

- pod numerem telefonu: 32 729 88 58 wew. 6

- osobiście w biurze projektu zlokalizowanym przy ul. Armii Ludowej 3a w Wodzisławiu Śląskim.

bottom of page