top of page

NFZ - ZAKŁAD

PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.31a, ust.3 ustawy z dnia 6 II 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.97.28.153) ubezpieczony skierowany do pielęgnacyjno-opiekuńczego ponosi odpłatność za pobyt i wyżywienie.Zasady odpłatności reguluje art.34a, ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 XII 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U.98.166.1265), wydane na podstawie art.34a, ust.3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 

 

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jest przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu.Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy:

  • udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji,

  • oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także

  • prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin,co wynika z art.32d. ustawy z dnia 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408)

 

ZOBACZ TAKŻE:

Dom "SENIORA"

Dom Bez Barier "MAJA"

bottom of page